Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Petice proti prodeji | Petice na ochranu sakrálních památek
Dopis premiérovi 9.9. 2005 | Dopis vládě ČR 20.6. 2005 | Dopis ministru kultury 15.6. 2004 | Dopis vládě ČR 19.5. 2003 | "Týden pro kostel" | Znalecký posudek NPÚ
1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
 

Otevřený dopis premiéru Jiřímu Paroubkovi ze dne 29.9. 2005

Vážený pan
Ing. Jiří Paroubek
Předseda vlády České republiky

 

V Praze 29.9. 2005

 

Věc: Otevřený dopis premiéru Jiřímu Paroubkovi ve věci kauzy prodeje kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

 

Vážený pane premiére,

dne 20. června se na Vás obrátila skupina reprezentantů renomovaných kulturních, vzdělávacích a vědeckých institucí s výzvou ke zvážení všech rizik vyplývajících ze zamýšleného prodeje kostela sv. Michaela Archanděla v Praze současnému nájemci, který svými dosavadními aktivitami tento objekt stavebně devastoval a degradoval jeho kulturní hodnotu.

Na svůj dopis jsme z Vašeho úřadu nedostali do dnešní doby odpověď. Vaše jednání pokládáme za politováníhodné z hlediska celospolečenských kulturních zájmů. Souběžně jsme se obrátili i na ostatní ministry vlády ČR. Ze členů Vašeho kabinetu měli slušnost a potřebu stručně odpovědět ministryně informatiky Dana Bérová a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Oba vyjádřili pochopení pro naše stanovisko. Za tehdy již nemocného ministra kultury reagoval 1. náměstek Zdeněk Novák, který však jenom opakoval dříve resortem uváděné informace jak o současném stavu a podobě objektu, tak o charakteru jeho využití, jejichž pravdivost zpochybňují nejnovější zveřejněná fakta. Jenom v krátkosti opakujeme, že pod hlavičkou rekonstrukce proběhla v nedávné době vlastně hrubá adaptace a z kulturního a památkového hlediska devastace interiéru tohoto objektu a že tedy finanční prostředky byly použity v rozporu s deklarovaným účelem. Využívání památky – ať již předcházející expozice, která svým charakterem byla spíše travestií českých dějin než jejich předvedením pro zahraniční návštěvníky, nebo v poslední době probíhající jednorázové akce nejhruběji komerčního charakteru – je v hlubokém rozporu s povahou objektu, spojeného významně s našimi dějinami, mimo jiné i působením Mistra Jana Husa. Tento stav má být zřejmě zachován i napříště, neboť jsme se z médií dozvěděli, že koncem července Ministerstvo kultury definitivně schválilo kupní smlouvu uzavřenou mezi Národní knihovnou ČR a společností Michal Praha, spol. s r.o.

Jak jsme Vás v dopise informovali, o osudy kostela sv. Michaela Archanděla se zajímá široká odborná veřejnost již dlouho. Svoje důvody jsme osvětlili zejména v petičním dopise z května roku 2004, který stejně jako řada předchozích podnětů zůstal bez odezvy. Připomínáme např. nevratné poškození památky provedenou „rekonstrukcí“, která proběhla v rozporu s platnou legislativou (viz obsáhlý znalecký posudek Národního památkového ústavu), rozporné a skandálně nevkusné využití, které v řadě případů překročilo hranice dobrých mravů (viz poslední Saint Party uspořádaná 27. 5. 2005), nepietně a nedostatečně uložené kosterní ostatky pohřbených, které jsou podle zjištění odborníků zdrojem výskytu toxických plísní. V souvislosti s prodejem navíc vzbuzuje mnoho otázek i právní pozadí celého procesu, stanovená cena (cca 4 x nižší než odhadní), otázka garancí budoucího využití objektu v uzavřené smlouvě v souladu se zákonem o památkové péči a zejména velmi nepřehledné finanční a podnikatelské pozadí nájemce a nového majitele, na který od roku 2002 soustavně upozorňuje nevládní protikorupční organizace Růžový panter.

Považujeme znovu za nutné vyjádřit své přesvědčení, že významná památka v samém centru městské památkové rezervace, která je zároveň zapsána na světové listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nemůže být prohlášena za zbytný majetek státu.

Prodej kostela sv. Michaela Archanděla vnímáme jako barbarství a cynický hazard s prvořadou uměleckohistorickou i historickou památkou. Skutečnost, že právě organizace zřizovaná Ministerstvem kultury za jeho přičinlivé asistence prodává kulturní památku tohoto významu, představuje nepřijatelný precedens a dává velmi negativní signál všem majitelům a správcům kulturních statků u nás. Absurdní představa dalšího obdobného rozprodeje památek pro komerční využití nás upřímně děsí. Tento postup navíc diskredituje český stát v očích široké odborné i zahraniční veřejnosti.

Obracíme se na Vás s apelem na prověření tohoto netransparentního prodeje a nápravu ostudného stavu včetně aktuálního ošetření a důstojného uložení kosterních pozůstatků a zajištění takového využití, které nebude v rozporu s památkovým charakterem a kulturní hodnotou objektu. Celá řada příkladů i komerčně využívaných památkově chráněných objektů doma i v zahraničí ukazuje, že je to možné. Kde jinde bychom tedy měli takový model aplikovat, když ne na tomto v historii těžce zkoušeném objektu, spojeném s působením Mistra Jana Husa, jehož hodnoty jsou mimořádné? A kdo jiný než vláda ČR a její ministerstvo kultury by se v tom měly angažovat?

 

S respektem k Vaší uvážlivosti

 

PhDr. Marie Klimešová
předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích

jménem
– Prof. PhDr. Mojmír Horyna, ředitel ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
– Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., ředitel Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
– Doc. PhDr. Lubomír Konečný, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
– PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

Kontaktní adresa:
– Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Husova 4, 110 00 Praha 1,
PhDr. Marie Klimešová, předsedkyně, e-mail: m_klimesova@volny.cz, tel.: 222 222 144
– Klub Za starou Prahu, Mgr. Richard Biegel, mobil: 604873674, e-mail: biegel@seznam.cz

Na vědomí:
Vítězslav Jandák, ministr kultury ČR
Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny ČR